"De spiegel die laat zien, reflecteert en straalt"

 1. AUTENS Coaching & Training. Eigenaar: Françoise Vaartjes. Kantoren gevestigd te Valburg en Ede; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60874155.
  AUTENS richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van
  4 - 19 jaar, alsmede het begeleiden van de ouder(s)/verzorger(s) en het coachen van professionals. Daarnaast organiseert AUTENS trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.
 2. U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail (info@autens.nl).
 3. Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum (van uw kind) en de reden voor uw aanvraag te sturen.
  Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak (intake) direct worden gestart met uw hulpvraag.
 4. Als er een kindercoachingsgesprek op kantoor plaatsvindt betekent dit dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een oudergesprek zullen de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken worden.
 5. Op verzoek van de ouders van het kind / de jongere bezoek ik de school of andere organisaties voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht.
  Op verzoek van de jongere of ouders / verzorgers kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit na schriftelijke toestemming van de gemachtigden. Het verslag wordt door AUTENS opgemaakt en in rekening gebracht.
 6. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
  De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. AUTENS kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 7. We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 8. Als jij (als jongere) zelf een afspraak met mij wilt maken dan zullen wij telefonisch overleggen over de mogelijkheden. Jouw ouders hoeven niet bij jouw gesprekken aanwezig te zijn. Dit mag natuurlijk wel.
 9. Voor coaching (on the job) van professionals, themagerichte bijeenkomsten, lezingen of andere projecten wordt een offerte in overleg opgemaakt. Dit kan door middel van een telefonisch gesprek (0611062315) of per email (info@autens.nl). Na wederzijdse goedkeuring zal een definitieve overeenkomst worden opgesteld.
 10. Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
  Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van AUTENS niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.
 11. Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 12. De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en / of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 13. In overleg wordt een eventuele doorverwijzing besproken wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 14. De tarieven staan vermeld op de pagina “Tarieven” van de website van AUTENS (www.autens.nl) of zijn op te vragen bij AUTENS. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
  Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. AUTENS houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.
 15. Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd. De ouders van het kind / de jongere/de organisatie verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van AUTENS. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt stuurt AUTENS een betalingsherinnering. Indien de ouders van het kind / de jongere/de organisatie niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is AUTENS gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.
  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van AUTENS, is AUTENS genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
  Bij een betalingsachterstand is AUTENS gerechtigd verdere begeleiding/training op te schorten totdat de ouders van het kind / de jongere/de organisatie aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.
 16. Het advies van AUTENS is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. AUTENS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door AUTENS, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AUTENS.
 17. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met AUTENS en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
rock head

kindercoach_gilde

adiona_member

 

 

Steunpilaar

De kracht schuilt in de eenvoud

Balans

Zelfvertrouwen

zorgkaart